OM PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale ble etablert i februar 2011. Målet med prosjektet er fra grunnleggernes side å supplere Europautredningen, et utvalg oppnevnt av regjeringen for å foreta en gjennomgang av Norges avtaler med EU. Europautredningen kom i stand etter krav fra flere partier og organisasjoner, men da utvalget ble nedsatt, valgte regjeringen å ikke gi mandat til å utrede alternative avtaler med EU. Denne mangelen ved utredningen førte til at flere uavhengige organisasjoner gikk sammen for å undersøke alternativene til dagens EØS-avtale. Så langt er disse organisasjonene tilsluttet:

Prosjektet vil etter planen vare ut juni 2012, og målet er dels å komme med innspill underveis i Europautredningens arbeid, og dels å kunne komme med supplerende utredninger og delta med innspill til den politiske prosessen som vil komme i etterkant av utvalgets arbeid. I tillegg vil man forsøke å belyse aktuelle saker og problemstillinger knyttet til EØS-avtalen for å illustrere avtalens funksjon og virkemåte. Som del av det utredningsarbeid som prosjektet skal gjennomføre, vil EØS-avtalens virkninger på ulike samfunnsområder og innenfor ulike sektorer bli gjennomgått. Blant annet vil avtalens virkninger for norsk økonomi, arbeidslivet, velferdsordninger, distrikt og sentraliseringsprosesser, miljø og klima, matkvalitet og helse bli belyst nærmere, dels gjennom utredninger i egen regi og dels gjennom eksterne utredninger.

Seminarer

En sentral ambisjon for prosjektet er å løfte fram hvordan debatten om alternativer til EU/EØS går i andre land, eksempelvis gjennom å invitere internasjonale eksperter til seminarer og debattmøter i Norge. Prosjektet har en seminarrekke som vil fortsette denne våren.

Les mer om tidligere og kommende seminarer her

Styringsgruppa

Arbeidsutvalg

Leder av styringsgruppa: Jan Olav Andersen
Medlem av forbundsstyret i EL&IT Forbundet og leder av forhandlingsavdelingen. Sentralstyremedlem og faglig leder i SV.

AU-medlem: Heming Olaussen
Tidligere sekretær for Vestfold SV og leder for plan-, areal og miljøutvalget i Vestfold fylkeskommune. Leder i SFU 1972-1975, styremedlem i Folkebevegelsen mot EEC på Universitetet i Oslo i 1972 og i Vestfold Nei til EU før folkeavstemningen i 1994. Medlem i SV. Leder av Nei til EU siden 2004.

AU-medlem: Stein Guldbrandsen
Sitter i Fagforbundets Arbeidsutvalg og er seksjonsleder for Samferdsel og Teknisk. Tidligere leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening. Partipolitisk uavhengig.

Medlemmer av styringsgruppa

Roy Pedersen – LO i Oslo

Hans-Christian Gabrielsen – Fellesforbundet

Helene Bank – For Velferdsstaten

Tage Erlend Tellnes – Natur og Ungdom

Inge Staldvik – Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kathrine Kleveland – Norges Bygdekvinnelag

Hildegunn Gjengedal – Norges Bondelag

Marte Gustad Iversen – Ungdom mot EU

Mimmi Kvisvik – Fellesorganisasjonen

Arne Hansen – LO i Fredrikstad

Harald Flatnes – LO i Kristiansand og omegn

Arne Byrkjeflot – LO i Trondheim

 

Du kan lese mer om de ulike organisasjonenes begrunnelse for å delta i prosjektet ved å klikke på navnene til styrerepresentantene